Gebruiksvoorwaarden

 

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Uw bezoek aan, en gebruik van, deze website (deze/onze website) is gebonden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te raadplegen en te gebruiken geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud accepteert en dat u deze zult naleven.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een algemene aanvulling op de volgende voorwaarden:

 • Privacy verklaring; dit zijn de voorwaarden waaronder we uw persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. eDoor deze website te raadplegen en te gebruiken geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en geeft u aan correcte gegevens te hebben verstrekt.
   

 • Cookiebeleid; dit is een toelichting op het gebruik van cookies op onze website.

OVER AKZONOBEL

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28080245 [elders: 28080295?] en statutair gevestigd te Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Nederland (wij, we, ons of onze).

 

TOEGANG TOT DEZE WEBSITE

 

Toegang tot deze website is toegestaan op tijdelijke basis, waarbij we ons het recht voorbehouden om de diensten die we op onze website aanbieden zonder nadere kennisgeving te staken of aan te passen. We garanderen niet dat onze website of de daarop aanwezige inhoud te allen tijde volledig beschikbaar is. We kunnen toegang tot, of de inhoud van, onze website of delen daarvan zonder nadere kennisgeving uitstellen, intrekken, staken of aanpassen. We sluiten elke vorm van aansprakelijkheid uit voor het op enig moment of voor enige periode niet-beschikbaar zijn van onze website, ongeacht de oorzaak. Op bepaalde momenten kunnen we toegang tot onze website of delen daarvan beperken.

U dient zelf de vereiste voorzieningen te treffen om onze website te kunnen raadplegen.

U dient ervoor te zorgen dat alle personen die onze website via uw computer of internetverbinding bezoeken op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke bepalingen, en dat ze die ook naleven.

Als u ons in het kader van onze beveiligingsprocedures persoonlijke informatie verstrekt (of heeft verstrekt), zoals een gebruikersnaam, wachtwoord of enige andere informatie, dient u die informatie vertrouwelijk te behandelen en niet met derden te delen. We zijn gerechtigd om op enig moment naar eigen inzicht gebruikersnamen of wachtwoorden, door uzelf aangemaakt of door ons aan u verstrekt, te blokkeren.

U bent niet gerechtigd tot gebruik, of anderen te ondersteunen in het gebruik, van enig geautomatiseerd systeem of programma om inhoud of data van onze website te halen voor commerciële doeleinden, tenzij u of een relevante derde partij daartoe een schriftelijke overeenkomst met ons heeft gesloten waarin dat nadrukkelijk wordt toegestaan.

 

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Bezoek deze pagina op regelmatige basis om van dergelijke wijzigingen op de hoogte te blijven. Als u gebruik blijft maken van onze website, wordt u geacht in te stemmen met dergelijke wijzigingen. Bent u het hier niet mee eens, dan raden we u aan af te zien van verder gebruik van onze website.

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE WEBSITE

 

We kunnen onze website en de inhoud op onze website van tijd tot tijd aanpassen. Bedenk wel dat inhoud op deze website op een gegeven moment achterhaald kan raken en dat we niet verplicht zijn dergelijke inhoud te actualiseren. We garanderen niet dat onze website, of de bijbehorende inhoud, vrij is van fouten of onvolkomenheden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Tenzij expliciet anders aangegeven, zijn wij of de aan AkzoNobel gelieerde bedrijven binnen de AkzoNobel groep eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en het daarop gepubliceerde materiaal, zoals teksten, beelden, geluidsopnamen, videobeelden, html-codes en knoppen (de “inhoud”). Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, en databankrechten. U mag de website en de inhoud uitsluitend bekijken, printen en gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wij en de aan ons gelieerde bedrijven behouden ons nadrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op deze website en de inhoud daarvan. Uw gebruik van deze website en de inhoud daarvan is gebonden aan een aantal beperkingen. U bent niet gerechtigd tot:

 • verwijdering van auteursrechtelijke of andere bedrijfseigen aanduidingen in de inhoud;
 • gebruik van inhoud van de website op een wijze die mogelijk inbreuk pleegt op enige vorm van auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van ons of derden; of
 • het op enigerlei wijze, met enig commercieel oogmerk, reproduceren, wijzigen, vertonen, uitvoeren, publiceren, verspreiden, uitzenden, openbaar maken, aan derden beschikbaar stellen, of uitbaten van deze website en/of inhoud daarvan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
   

We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor op de domeinnaam [www.flexa.nl] en alle daaraan gerelateerde domeinen en subdomeinen, de naam "AkzoNobel”, ons logo en onze dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Eventuele andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die op deze website voorkomen zijn mogelijk handelsmerken van de betreffende eigenaren of licentiegevers, en de rechten op dergelijke merken zijn voorbehouden aan de betreffende eigenaren of licentiegevers.

 

KLEURECHTHEID

 

We doen ons uiterste best om de kleuren van onze verf op het scherm zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Die weergave kan echter afwijken van de kleur van de betreffende producten. Dat heeft onder andere te maken met scherminstellingen en resolutie. Als u twijfelt over de betrouwbaarheid van de schermkleur, raden we u aan een proefpotje te kopen. Dat kan online of in de winkel.

 

BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE EN INHOUD

 

We stellen de inhoud en informatie op onze website kosteloos beschikbaar, en uitsluitend voor informatieve doeleinden, waarbij geen sprake is van een zakelijke of professionele relatie tussen u en ons. We doen ons best er voor te zorgen dat alle informatie en inhoud op deze website correct is ten tijde van plaatsing op deze website, maar wij kunnen niet uitsluiten dat fouten of onvolkomenheden over het hoofd worden gezien.

Zienswijzen en meningen die door andere gebruikers op onze website worden geplaatst, zijn voor rekening van die andere gebruikers en niet voor rekening van AkzoNobel. We hebben geen invloed op de informatie die andere gebruikers van onze website aanleveren en die op onze website wordt gepubliceerd. Er vindt niet altijd een voorselectie van inhoud plaats.

We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud afkomstig van andere gebruikers.

De website en inhoud daarvan worden in hun feitelijke hoedanigheid gepresenteerd. We geven geen garanties of oordeel - expliciet noch impliciet - met betrekking tot de inhoud die via onze website beschikbaar wordt gesteld, inclusief items die direct of indirect aan onze website zijn ontleend, en we behouden ons te allen tijde het recht om zonder verdere kennisgeving wijzigingen en correcties door te voeren. Reacties en informatie die gebruikers op de website posten mogen niet worden opgevat als door ons goedgekeurd advies. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden op deze website, en besluiten die worden genomen op basis van informatie en meningen op deze website zijn uitsluitend voor rekening en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

VIRUSSEN

 

We doen ons best om de website virusvrij te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de website geen bugs en/of virussen bevat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op uw systeem goede antivirus software te installeren.

U mag op onze website niet opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, bommen of andere schadelijke of kwaadaardige software plaatsen. Het is niet toegestaan om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen, of een poging doen om toegang te krijgen, tot onze website, de server waarop onze website draait of enige andere server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze website niet belagen via een denial-of-service (DoS) aanval of een distributed denial-of service (DDoS) aanval. Schending van deze bepaling kan als misdrijf worden gezien. We melden een dergelijke schending bij de justitiële autoriteiten en werken met die autoriteiten samen om de dader van dergelijke aanvallen te achterhalen. Bij een dergelijke schending vervalt onmiddellijk uw recht op toegang tot onze website.

 

LINKEN NAAR DEZE WEBSITE

 

U mag op uw eigen website een link plaatsen naar de homepage van onze website, op voorwaarde dat dit op eerlijke en legale wijze gebeurt, zonder onze goede naam te schaden of te misbruiken. De door u geplaatste link mag op geen enkele wijze de suggestie wekken dat sprake is van enige relatie, samenwerking, instemming of aanbeveling van onze kant indien dat niet het geval is. U mag geen link naar onze website plaatsen op een website waarvan u niet zelf de eigenaar bent.

Deze website mag niet worden opgenomen in enige andere website (“framing”), en u mag geen links plaatsen naar andere pagina’s dan de homepage van onze website.

We behouden ons het recht voor om toestemming voor linken zonder nadere kennisgeving in te trekken.

De website waarop u de link plaatst dient in alle opzichten te voldoen aan de inhoudcriteria als beschreven in onze Richtlijn voor Toelaatbaar Gebruik. Als u op een andere wijze dan hierboven omschreven gebruik wilt maken van inhoud van deze Website, neemt u dan contact met ons op.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

Deze website en/of inhoud kan links naar websites van derden bevatten. Als u besluit via ’een dergelijke link door te klikken naar een website van derden, doet u dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of betrouwbaarheid van dergelijke websites. De aanwezigheid van dergelijke links impliceert geen zakelijke of organisatorische verbondenheid met ons of deze website.

Tijdens uw bezoek aan, en interactie met, enige andere website, dus ook websites waarop een link naar onze website staat, gelden de regels en voorwaarden van die betreffende website. Wij raden u aan die regels en voorwaarden te lezen voordat u verder gaat.

Onze communicatie met u kan informatie bevatten die van websites van derden afkomstig is. Dergelijk materiaal zal duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, inclusief een link naar de betreffende website. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud die beschikbaar wordt gesteld of aanwezig is op websites van derden waarnaar u via een link in onze communicatie met u kunt doorklikken, noch voor enig gebruik van persoonlijke gegevens door zo’n derde.

Opname van een link in onze communicatie met u impliceert niet dat we de betreffende website aanbevelen of goedkeuren. Als u besluit door via ’een dergelijke link door te klikken naar een website van derden, doet u dat op eigen risico.

 

ADVERTENTIES

 

Deze website kan advertenties bevatten van producten en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of onvolkomenheden in advertenties van derden en geven geen garantie of oordeel, expliciet noch impliciet, over de kwaliteit, werking of uitvoering van de geadverteerde producten of diensten.

 

ACTIES EN AANBIEDINGEN

 

We kunnen van tijd tot tijd acties, aanbiedingen of prijsvragen op deze website publiceren. We zullen u daarbij op de hoogte stellen van de specifieke voorwaarden die daarvoor gelden.

 

UPLOADEN OF POSTEN VAN MATERIAAL OP DEZE WEBSITE

 

Wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u inhoud naar onze website kunt uploaden of contact met andere gebruikers van onze website kunt maken, dient u te voldoen aan de inhoudcriteria zoals uiteengezet in onze Richtlijn voor Toelaatbaar Gebruik. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze criteria, dat u tegenover ons aansprakelijk bent en ons vrijwaart voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor alle schade die wij ervaren als gevolg van uw schending van de garantie.

U verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, overdraagbare, auteursrechtenvrije licentie (inclusief volledige rechten op het verlenen van sublicenties) om iedere tekst die u naar onze website upload of op onze website post ("Uw Inhoud") (inclusief het recht Uw Inhoud aan te passen, te veranderen of te wijzigen) in alle media, waar ook ter wereld, zonder beperking, en u garandeert dat al het materiaal dat u verstrekt uw eigen werk is of dat u alle benodigde rechten en toestemmingen van de desbetreffende eigenaren heeft verkregen en dat u alle relevante rechten op Uw Inhoud bezit die nodig zijn om u in staat te stellen de in dit artikel vermelde rechten te verlenen.

U doet hierbij welbewust, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van morele rechten en andere soortgelijke rechten en alle publiciteits- en privacyrechten in alle landen ter wereld waar onze exploitatie van de rechten op Uw Inhoud die hieronder worden verleend, voor zover maximaal wettelijk toegestaan.

Publicatie van Uw Inhoud zal naar ons eigen inzicht plaatsvinden en we hebben het recht om voorafgaand of na de publicatie zaken toe te voegen, te verwijderen of het materiaal dan wel de publicatie te weigeren.

Indien Uw Inhoud materiaal bevat dat geen eigendom van u is of niet aan u in licentie is gegeven en/of onderworpen is aan rechten van derden, is het uw verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van Uw Inhoud alle overdrachten, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die nodig zijn om ons toe te staan zonder extra betaling Uw Inhoud te gebruiken en te exploiteren in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Hoewel we niet verplicht zijn toezicht te houden op inhoud op onze website, behouden we ons het recht voor om alle via onze website verzonden of ontvangen informatie te monitoren. We behouden ons het recht voor om Uw Inhoud op enig tijdstip en naar eigen goeddunken te weigeren, blokkeren, uit te stellen of te verwijderen. We garanderen op geen enkele wijze dat Uw Inhoud of een deel ervan op onze website zal worden weergegeven.

U verklaart dat u het wettelijk recht heeft om deze informatie te verstrekken en gaat ermee akkoord dat u uitsluitend informatie verstrekt indien u daartoe wettelijk bevoegd bent. We hebben het recht Uw Inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaren aan derden. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat het posten op of uploaden naar onze website van enig materiaal door u een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy is. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover een derde voor de juistheid van Uw Inhoud zoals door u op deze website geplaatst.

We accepteren geen ideeën of voorstellen die u op eigen initiatief, buiten het kader van gevestigde zakelijke relaties, indient. We verzoeken u dan ook af te zien van het indienen van dergelijke ideeën of voorstellen via deze website. Alle ideeën en voorstellen die aan ons bekend zijn gemaakt buiten een reeds bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie gelden als niet vertrouwelijk en wij zullen derhalve gerechtigd zijn deze of soortgelijke ideeën in de ruimste zin te ontwikkelen, gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren zonder u daarvoor te vergoeden of daarvan rekenschap aan u af te leggen. Door een idee of ander min of meer gedetailleerd voorstel aan ons voor te leggen via deze website, geeft u te kennen gebonden te zijn aan en akkoord te gaan met de voorwaarden van dit vastgelegde beleid.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

De inhoud die op onze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de juistheid ervan.

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, sluiten we hierbij het volgende uitdrukkelijk uit:

 • alle garanties en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud, die anders impliciet kunnen voortvloeien uit geschreven recht, ongeschreven recht of gewoonterecht.
   

 • elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door de gebruiker in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de gevolgen van het gebruik van onze website, alle websites die eraan gekoppeld zijn en alle materialen die erop gepost zijn, met inbegrip van:

  • derving van inkomsten of omzet;
  • verlies van winst, verkopen, zaken of contracten;
  • onderbreking van de bedrijfsvoering;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • bijkomende of verspilde uitgaven;
  • verlies van privacy of verlies van gegevens;
  • verlies van kansenafbreuk aan reputatie; of
  • elke andere schade als gevolg van het gebruik van de website en alle informatie en meningen die direct of indirect van de website zijn verkregen, hetzij door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid ), contractbreuk of anderszins, zelfs wanneer dit kon worden voorzien.
    

Deze uitsluiting omvat elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen of andere elektronische bestanden of programma’s gericht op het verstoren, beperken, vernietigen of ontwrichten van de functionaliteit van, of afbreuk doende aan, de integriteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur of materiaal verzonden met, of als onderdeel van, de pagina's van de website of enig daarvan gedownload materiaal.

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die gelinkt zijn aan onze website en zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Houdt u er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, zodat alle bovengenoemde uitsluitingen of enkele ervan mogelijk niet op u van toepassing kunnen zijn.

 

VRIJWARING

 

U komt overeen ons volledig schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen, verplichtingen, schade en kosten (inclusief alle juridische kosten en vorderingen van derden) die voortvloeien uit of samenhangen met een schending van de Gebruiksvoorwaarden door u.

 

SCHEIDBAARHEID

 

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven partijen gebonden aan het resterende gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan het rechtsgevolg zo veel mogelijk overeenkomt met dat van het ongeldige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

INTERNATIONAAL GEBRUIK

 

De website is niet gericht op een persoon in enig rechtsgebied waar de publicatie of beschikbaarheid van de website om welke reden dan ook is verboden. Degenen voor wie dergelijke verbodsbepalingen gelden, dienen de website niet te bezoeken.

Wij verklaren niet dat iets op de website geschikt is voor gebruik of toegestaan is onder de lokale wetgeving in welk rechtsgebied dan ook. Degenen die de website bezoeken doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wet- en regelgeving; in geval van twijfel dient juridisch advies te worden ingewonnen.

Indien een vertaling van deze Gebruiksvoorwaarden afwijkt van de originele Engelse versie, zal de Engelse versie prevaleren.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

De Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die daaruit of in verband daarmee ontstaan, dan wel ontstaan uit de inhoud of formulering ervan of uit uw gebruik van de website (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

De rechtbanken van Nederland hebben de exclusieve bevoegdheid om een vordering te behandelen die voortvloeit uit, of samenhangt met, het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, hoewel wij ons het recht voorbehouden om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waarin u verblijft of een ander relevant land.

 

CONTACT

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of ons willen wijzen op onvolkomenheden of onjuistheden op deze website, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres: kleurstalenservice@akzonobel.com. Wij zullen er naar streven uw email zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

     PDF version

Veilig en eenvoudig betalen ideal visa amex master card
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.