Verkoopvoorwaarden

 

Lees deze algemene voorwaarden (“Contract”) zorgvuldig door voordat u een bestelling bij ons plaatst. Door het plaatsen van een bestelling van Producten op de website www.flexa.nl (“Website”), verklaart u zich akkoord met de verplichtingen van dit Contract. U kunt dit Contract printen door te klikken op de koppeling die u is toegezonden in de Orderbevestiging.

 

1. INFORMATIE OVER ONS


Wij zijn Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. gevestigd aan de Rijksstraatweg 31 (2171 AJ) Sassenheim, in Sassenheim ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28080295 (“Wij”, “Ons”, “Onze”). Wij zijn actief in Nederland met de website www.flexa.nl.

 

2. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in elektronische communicaties van Ons te ontvangen en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, openbaarmakingen en andere communicaties die Wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten alsof het hier schriftelijke communicaties betreft, tenzij bindende toepasselijke wetten specifiek een andere vorm van communicatie vereisen.

 

3. ONS CONTRACT


3.1. Uw bestelling is een aanbod aan Ons om het product/de producten zoals vermeld in uw bestelling (“Order”) te kopen.

3.2. De term product gebruikt in het enkelvoud of meervoud betekent enige en alle goederen verkocht door Ons aan u en welke vermeld staan op de Website als beschikbaar voor directe verkoop (de “Product(en)”).

3.3. Wanneer u een Order plaatst om een product bij Ons te kopen, zullen Wij u een e-mail sturen waarin de ontvangst van uw Order bevestigd wordt en die de gegevens van uw Bestelling bevat (de “Orderbevestiging”).

3.4. De Orderbevestiging is een bevestiging dat Wij uw Order hebben ontvangen en een bevestiging dat Wij uw aanbod om de bestelde Product(en) te kopen aanvaarden. Wij accepteren uw aanbod alleen wanneer Wij u de Orderbevestiging sturen. Pas dan komt tussen u en Ons een Contract tot stand voor een door u besteld Product.

3.5. U stemt ermee in verkoopfacturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden per e-mail naar u gestuurd. Daartoe moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u registreert bij de bestelprocedure juist is.

 

4. WIJZIGINGEN


Wij passen dit Contract van tijd tot tijd aan. Elke keer dat u Producten wenst te bestellen, dient u de laatste versie van dit Contract te controleren opdat u er zeker van bent de voorwaarden te begrijpen die van toepassing zijn op de verkoop van Producten op dat moment.

 

5. PLAATS VAN LEVERING


Wij leveren Producten van onze Website in Nederland, met uitsluiting van elk ander land.

 

6. PRODUCTEN


6.1. De afbeeldingen van de Producten op de Website zijn alleen voor illustratieve doeleinden.

6.2. We streven ernaar om de kleuren van de Producten zo accuraat mogelijk weer te geven voor zover elektronische media het toelaten. Echter, wij kunnen niet garanderen dat een kleur op beeld exact overeenkomt met de kleuren van de werkelijke Producten, en er kunnen geen rechten ontleend worden aan de kleuren zoals weergegeven op de Website. Kleuren kunnen afhankelijk van de instellingen en resolutie van uw beeldscherm variëren.


6.3. Wij raden u aan een kleurtester te gebruiken op de werkelijk te verven ondergrond voordat u gaat schilderen. Dat zal u een duidelijker beeld geven van de weergave van de werkelijke kleur, die beïnvloed kan worden door het materiaal en de textuur van het oppervlak, of door stoffering en de vorm, grootte en lichtinval van de kamer. Wij maken u erop attent dat kleurtesters alleen de kleur van het product weergeven, en niet representatief zijn voor de kwaliteit of glans van het uiteindelijk gekochte Product.

6.4. De verpakking van de Producten kan afwijken van de verpakking weergegeven op afbeeldingen op de Website.

6.5. Alle Producten op onze Website zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Wij zullen u zo snel mogelijk via e-mail informeren als de bestelde Producten niet beschikbaar zijn en Wij niet in staat zijn om Bestellingen te verwerken. Als u reeds betaald heeft voor het Product, zullen Wij u zonder onnodige vertraging en niet later dan 15 kalenderdagen volgend op de beëindiging van dit Contract de prijs terugbetalen.

6.6. U erkent op de hoogte te zijn van de risico’s van het gebruik van Producten zoals vermeld op de Website en op het etiket van het Product. Voor alle Producten geldt dat deze buiten het bereik van kinderen en dieren dienen te worden gehouden.


7.PRIJZEN


7.1. De prijs van een Product is inclusief btw (indien van toepassing) tegen het dan geldende belastingtarief in Nederland. Echter, indien het btw-tarief verandert tussen de datum van uw Bestelling en de datum van levering, zullen Wij de btw die u betaalt aanpassen, tenzij u reeds in zijn geheel heeft betaald voor de Producten voordat de verandering in btw van kracht wordt.

7.2. Waar van toepassing, worden alle bijkomende vracht-, leverings- of portokosten als aanvulling op de prijs vermeld.

7.3. Prijzen van onze Producten kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar wijzigingen zullen geen effect hebben op een Order die Wij hebben bevestigd met een Orderbevestiging.


8. LEVERINGSVOORWAARDEN


8.1. De leveringsvoorwaarden zijn opgenomen in uw Order. Door de Order te bevestigen bent u akkoord gegaan met de leveringsvoorwaarden die daarin opgenomen zijn.

8.2. Indien de leveringsvoorwaarden niet opgenomen zijn in de Order, dan zullen Wij de Producten niet later dan 30 kalenderdagen vanaf de datum van de Order leveren.

8.3. Indien Wij nalaten de Producten te leveren op het met u afgesproken tijdstip of binnen de 30 dagen zoals hierboven genoemd, heeft u het recht om Ons te verzoeken te leveren binnen een redelijke extra termijn passend bij de omstandigheden. Indien Wij nalaten de Producten te leveren binnen die extra termijn, heeft u het recht dit Contract te beëindigen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Indien u reeds betaald heeft voor de Producten, zullen Wij u zonder onnodige vertraging en niet later dan 15 kalenderdagen volgend op de beëindiging van dit Contract de prijs terugbetalen.

 

9.BETALINGEN


9.1. Betalingen worden gedaan in Euro.

9.2. U kunt alleen voor de Producten betalen door gebruik te maken van de betalingsmethoden genoemd op de Website.

9.3. Betaling voor de Producten en alle toepasselijke leveringskosten wordt vooraf gedaan.

 

10.HERROEPINGSRECHT


10.1. Wanneer u geen consument bent zoals gedefinieerd in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, kunt u niet uw herroepingsrecht uitoefenen zoals vastgelegd in artikel 10 van dit Contract.

10.2. TERMIJN: U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag: (i) waarop u of een derde partij door u aangewezen (anders dan de vervoerder) de gekochte Producten in ontvangst heeft genomen, (ii) waarop u of een derde partij door u aangewezen (anders dan de vervoerder) het laatste Product heeft ontvangen, indien u in eenzelfde Order meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, (iii) waarop u of een derde partij door u aangewezen (anders dan de vervoerder), de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

10.3. Hoe oefent u uw recht uit: U kunt dit recht uitoefenen door Ons in te lichten over uw beslissing om het Contract in zijn geheel of gedeeltelijk te herroepen. Hiertoe kunt u ofwel: 10.3.1. Ons het herroepingsformulier opsturen dat u kunt uitprinten wanneer u klikt op de koppeling in de Orderbevestiging die door Ons is gestuurd naar het door u aan Ons verstrekte e-mailadres, of; 10.3.2. Ons een duidelijke verklaring toesturen waarin uw beslissing uiteengezet wordt om het Contract te herroepen.

10.4. Kosten van het retourneren van Producten: Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, zijn de kosten van het retourneren van Producten per post voor uw rekening overeenkomstig de prijs vastgesteld door de postdienst die u besluit te gebruiken.

10.5. Procedure van het retourneren van Producten: De Producten waarvoor u uw herroepingsrecht uitoefent dienen per post geretourneerd te worden naar het volgende adres: Flexa Retouren (KMM), Antwoordnummer 17004, 2170 VB Sassenheim. U dient de Producten binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u Ons heeft geïnformeerd over uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen overeenkomstig artikel 10.3 hierboven, te retourneren.

10.6. Controle van de Producten: Wanneer Wij een geretourneerd Product ontvangen, controleren we het (de) Product(en). U kunt aansprakelijk gehouden worden wanneer de waarde van het (de) geretourneerde Product(en) verminderd is als gevolg van het hanteren van het (de) Product(en), behalve wanneer het noodzakelijk was om de aard, hoedanigheid en het functioneren van het (de) Product(en) vast te stellen.

10.7. Terugbetaling van betalingen: Indien u uw herroepingsrecht uitoefent zullen Wij alle van u ontvangen betalingen voor het Product terugbetalen, inclusief indien van toepassing, leveringskosten. Echter, indien u tijdens de bestelprocedure gekozen heeft voor een spoedlevering van het Product, zullen Wij u leveringskosten voor de goedkoopste leveringsmethode die Wij aanbieden vergoeden. Wij zullen dezelfde betalingsmethode gebruiken als u heeft gebruikt voor de initiële transactie tenzij u nadrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere methode. In ieder geval zullen er u geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

Een dergelijke terugbetaling zal niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat u Ons heeft geïnformeerd over uw beslissing uw herroepingsrecht uit te oefenen, gedaan worden. Echter, we behouden ons het recht om de terugbetaling achter te houden totdat Wij de Producten terug hebben ontvangen of tot u bewijs heeft geleverd dat u de Producten naar Ons heeft teruggestuurd, wanneer dat eerder is.

 

11. ONZE AANSPRAKELIJKHEID


11.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor (i) verliezen die niet zijn veroorzaakt door enige wanprestatie aan Onze zijde of (ii) enig zakelijk verlies (met inbegrip van verlies van winst, opbrengst, contracten, verwachte besparingen, data, goodwill of verspilde uitgaven), of (iii) enige indirecte of gevolgschades die niet te voorzien waren door zowel u als Ons toen het Contract werd gesloten.

11.2. Niets in deze voorwaarden limiteert of sluit onze aansprakelijkheid uit voor frauduleuze voorstelling van zaken gemaakt door Ons of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

11.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van Onze verplichtingen uit dit Contract wanneer de vertraging of niet-nakoming voortvloeit uit enige oorzaak die buiten Onze macht ligt, onverminderd uw recht om de Producten binnen een redelijke termijn toegezonden te krijgen. Indien de vertraging optreedt voordat de Producten verstuurd zijn, zullen Wij u de Producten niet in rekening brengen totdat deze verzonden zijn en vóór het moment van verzending kunt u uw order op elk moment annuleren.

 

12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT


12.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van Onze verplichtingen op grond van een Contract dat veroorzaakt wordt door een gebeurtenis buiten Onze macht zoals hieronder gedefinieerd.

12.2. Een “gebeurtenis buiten onze macht“ betekent enige handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke macht, met inbegrip en zonder beperking van stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derde partijen, ongeregeldheden, oproer, invasie, terroristische aanslag of een dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of een dreiging of voorbereiding van oorlog, vuur, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemische of andere natuurlijke ramp, of storing van openbare of privé-telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, zeevaart, luchtvaart en motorrijtuigen of andere openbare of privétransportmiddelen.

12.3. Indien een gebeurtenis plaatsvindt buiten Onze macht die van invloed is op de nakoming van Onze verplichtingen krachtens dit Contract: 12.3.1. Zullen Wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te brengen; en 12.3.2. Onze verplichtingen krachtens dit Contract zullen opgeschort worden en de termijn voor nakoming van Onze verplichtingen zal verlengd worden voor de duur van de gebeurtenis buiten Onze macht. Wanneer de gebeurtenis buiten Onze macht Onze levering van Producten aan u beïnvloedt, zullen Wij een nieuwe leveringsdatum met u afspreken nadat de gebeurtenis buiten Onze macht voorbij is.

 

13. COMMUNICATIE TUSSEN ONS


Voor eventuele vragen met betrekking tot de verkoop van Producten, met inbegrip van klachten betreffende de levering of de prestaties van een Product, kunt u contact met Ons opnemen op de volgende wijze:

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. Afdeling Technische Voorlichting Rijksstraatweg 31,2171 AJ Sassenheim Tel.: 071-3082344 E-mail: Doehetzelf.TV@akzonobel.com

Wanneer u telefonisch contact met Ons opneemt met betrekking tot het Contract, zult u geen extra kosten betalen anders dan de kosten die uw telefoonbedrijf u in rekening brengt.

 

14. GEGEVENSBESCHERMING


Indien u een account bij Ons opent, zullen Wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw account te beheren en om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw aankopen te verzekeren. U kunt op elk moment toegang verzoeken tot de persoonlijke gegevens die Wij verwerken over u, en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen door het zenden van een verzoek naar: AkzoNobel Decorative Coatings B.V. Afdeling Customer Support, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim Tel.: 071 - 7119920 Email: onlineverkopen@akzonobel.com. Voor meer informatie over de manier waarop wij uw privégegevens verwerken, verwijzen Wij u naar de privacyverklaring op onze Website.

15. GEGEVENSBEVEILIGING

15.1. Wij doen ons best ervoor te zorgen dat de gegevens van de betalingstransacties (zoals uw creditcard- of debetcardgegevens) zeer goed beveiligd zijn. Om dit te bewerkstelligen, gebruiken Wij een protocol voor beveiligde communicatie op een computernetwerk genaamd https. Https bestaat uit communicatie via een HyperText Transfer Protocol (http) binnen een gecodeerde verbinding. Https biedt verificatie van Onze website en de gekoppelde webserver waarmee u communiceert, dat u beschermt tegen zgn. man-in-the-middle-aanvallen. Bovendien voorziet het in tweerichtingsversleuteling van communicatie tussen u en Onze server, dat u beschermt tegen afluisteren en het knoeien met en/of vervalsen van de inhoud van de communicatie. In de praktijk biedt dit een redelijke garantie dat u communiceert met Onze Website en het zorgt er ook voor dat de inhoud van de communicatie tussen u en Onze Website niet gelezen of vervalst kan worden door een derde partij.

15.2. In aanvulling op en in relatie tot uw betaling maken Wij gebruik van een beveiligde online betalingsdienst genaamd Ayden (https://www.adyen.com/home/technology/integration). Wij gebruiken door hen Beheerde Betalingspagina's wat betekent dat alle betalingspagina's door hen worden beheerd en wij geen gegevens van particuliere banken op onze servers opslaan.

 

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij bezitten het copyright, handelsmerken, ontwerprecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de Producten en u gaat akkoord dat deze rechten niet gebruikt mogen worden op welke manier dan ook zonder onze schriftelijke toestemming.

 

17. DIVERSEN

17.1. Elk van de artikelen van dit Contract staat op zichzelf. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een of meer artikelen niet-rechtsgeldig of niet-afdwingbaar zijn, zullen de overige artikelen volledig bindend en rechtsgeldig blijven.

17.2. ALTERNATIEVE GESCHILBESLECHTING EN EUROPEES ONLINE DISPUTE RESOLUTION PLATFORM. U kunt (maar u bent niet verplicht) uw klachten tegen Ons met betrekking tot dit Contract indienen bij het webgebaseerde platform op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze website is specifiek gericht op geschilbemiddeling buiten de rechter om betreffende contractuele verplichtingen die tussen Ons bestaan krachtens dit Contract.

17.3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER. Op dit Contract is Nederlandse recht van toepassing. Ten aanzien van elk geschil voortkomend uit of in verband met dit Contract, over de beslechting waarvan partijen geen overeenstemming bereiken, is exclusief bevoegd de Nederlandse rechter die rechtsmacht heeft over het onderwerp van het geschil.

Veilig en eenvoudig betalen ideal visa amex master card
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.